Moventia

Política de privadesa

Resum de la Política de Privadesa

La informació que podem sol·licitar en alguns apartats d'aquest lloc web es sol·licita als únics efectes de poder gestionar deguda i correctament les seves peticions de servei o informació.
La cumplimentació dels formularis és, en tot cas, voluntària i les dades per aquest acte adquirides queden totalment subjectes a la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal), estant el fitxer registrat i plenament identificat a la Agencia Española de Protección de Datos.
La informació així rebuda quedarà incorporada a la nostra base de dades automatitzada de gestió de clients i proveïdors, la qual és únicament gestionada per personal qualificat i autoritzat i les dades en ella incloses seran destinades, exclusivament, al tractament a efectes de poder gestionar les seves peticions d'informació sobre serveis, cotitzacions i posterior prestació dels mateixos.
En cap cas serà la seva informació transferida a tercers, excepte en els casos en que la normativa ho exigeixi.
En qualsevol moment podrà accedir a les seves dades obrants a la nostra base de dades a fi d'exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició remetent un escrit, de forma fefaent, a la següent adreça:

Transports Pujol i Pujol, S.L.
(Ref. Protecció Dades)
Av. Papalús, S/N (Terminal Pujol)
17310 Lloret de Mar

Així mateix, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça lopd@autocarspujol.com

Política de privadesa

De conformitat amb el que disposen les condicions generals d'ús del lloc web, TRANSPORTS PUJOL i PUJOL (en endavant, PUJOL) és una societat mercantil amb la missió de prestar serveis de transport de viatgers per carretera i serveis auxiliars a aquest.
Amb caràcter previ, es posa de manifest que per a l'accés a determinada informació i contingut, l'usuari haurà d'emplenar un formulari amb les seves dades personals. Per aquest motiu, en existir un tractament de dades personals, PUJOL ha elaborat la present nota amb l'objecte d'informar als usuaris dels seus drets i obligacions.
TRANSPORTES PUJOL i PUJOL, S.L.. entitat titular dels dominis www.transpujol.com, .cat i .es i www.autocarspujol.com, .cat i .es , és una societat plenament conscienciada amb el tractament de les dades personals i les responsabilitats que això comporta, raó per la que l'ús que farà en tot moment de les dades personals, serà licit i consentit en tot moment per l'Usuari.
PUJOL informa als seus Usuaris que la cumplimentació de formularis i la possible alta o suscripció a determinats serveis de la seva plana web és lliure i voluntària. Pels abans esmentats actes, PUJOL requereix que s'empleni un formulari on s'haurà d'introduir determinades dades personals dels usuaris. Aquestes dades personals seran tractades informàticament per personal qualificat de PUJOL i el seu accés estarà restringit exclusivament a qui, en virtut del seu càrrec o funció dins l'empresa, haurà d'accedir a l'esmentada informació.
Les dades recollides dels propis usuaris s'introduiran a una base de dades automatitzada, de la qual n'és titular PUJOL, la qual està dotada de mesures de seguretat de conformitat amb el que disposa el Reglament de Mesures de Seguretat, en funció del tipus de dades recollides. El seu fi és garantir la seguretat de les dades personals i evitar, d'aquesta forma, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
L'abans esmentat fitxer o base de dades està perfectament identificat i inscrit a la Agencia de Protección de Datos, quedant garantit en tot moment que les dades sol·licitades son adequades, pertinents i no excessives per a l'ús pel que han estat recollides.
Els camps que composen el formulari d'inscripció, alta o petició de serveis, podran ser de caràcter obligatori o facultatiu. PUJOL no imposa en cap moment a l'usuari la obligació d'emplenar determinats camps que no són rellevants, però si sol·licita que siguin emplenats altres camps que són necessaris per a la gestió i tractament, així com per a la correcta prestació dels nostres serveis. Igualment s'informa que en cas de no emplenar els camps considerats obligatoris, no es procedirà al registre o admissió de la seva petició.
La recollida i tractament de les dades personals dels propis usuaris té com a finalitat fonamental el manteniment de la relació contractual, aixi com la gestió, administració i prestació del servei al propi usuari de manera correcta. Amb motiu d'aquesta prestació, PUJOL considera necessari sol·licitar el consentiment de l'usuari per a l'enviament de la informació, tant de forma electrònica com per mitjans tradicionals, per ell requerida, sigui logística o comercial sobre els nostres serveis.
PUJOL adquireix el compromis en la mesura de les seves possibilitats, de tenir actualitzada i al dia la informació recollida dels propis usuaris.
Per la seva part, PUJOL no respondrà de la veracitat de les dades personals subministrades, essent-ne el propi usuari el seu únic responsable.
PUJOL informa als usuaris de la possibilitat, si així ho desitgen, d'accedir, rectificar, cancel·lar i, en el seu cas, oposar-se a les dades personals que estiguessin en poder de TRANSPORTS PUJOL i PUJOL.
Per a l'exercici dels esmentats drets, així com de qualsevol altre que considerés d'interès, podrà fer-ho dirigint-se personalment mitjançant escrit enviat de forma fefaent a la següent adreça:

Transports Pujol i Pujol, S.L.
(Ref. Protecció Dades)
Av. Papalús, S/N (Terminal Pujol)
17310 Lloret de Mar

De conformitat amb el que disposa la política de privadesa de Transports Pujol i Pujol, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la adreça lopd@autocarspujol.com